MF Dnes: Vypukla válka architektů

Pro úplnost objektivity uvádíme veškerá vyjádření včetně původních gramatických a stylistických chyb.

Vypukla válka architektů. Hurá!

Glosa | Svár libereckých stavitelů může být kupodivu ku prospěchu věci
Jan Stránský | Regionální mutace| Mladá fronta DNES – liberecký kraj

Nevídaná „válka“ architektů vypukla v Liberci. Na jedné straně barikády se lesknou smělá čela mladých architektů a teoretiků, proti nim, vyzbrojen veškerou svou odbornou autoritou, vypíná bojovně hruď zdejší architektonická hvězda – Radim Kousal.

Oč jde? Pod patronátem liberecké univerzity vznikla obsáhlá publikace, která se zabývá proměnami středu krajského města.

Studie má 155 stran a že nepůjde o nějaké bezpohlavně laskavé čtení naznačuje už úvodní slovo z pera editora díla Václava Umlaufa. Kromě jiného píše: „Trend rozpadu města na nesourodé části se prohloubil nedomyšlenými developerskými zásahy po roce 1990. Již nyní lze odpovědně říci, že dopad „ne-vývoje“ posledních dvaceti let je jednoznačně negativní. Urbánní nečitelnost města daná v průběhu posledního půl století nastavila Liberci dynamiku úpadku a znicotnění, která jistě poznamená i další generaci.“ Studie, jež vznikla pod záštitou Technické univerzity, pobouřila Radima Kousala, muže, který stojí v čele ateliéru Siadesign. Architekt, jenž je autorem například vysoce ceněné krajské knihovny, ale také spoluautorem s rozpaky přijímaného obchodního centra Forum, se rozčílil natolik, že sepsal otevřený dopis rektorovi univerzity. Píše kupříkladu: „To, že mladí výzkumníci ve vědecké práci používají žargon bulvárních medií, či politických agitek, lze s útrpným úsměvem přejít. Když odezní útrpný úsměv nad stylizací „výzkumného projektu“, tak zjistíte, že informace mladých výzkumníků jsou nesmyslné, nesystematické, zavádějící, faktograficky a časově chybné a grafické přílohy často ilustrují jiné území, než je předmět výzkumu a často si i odporují.“

Adresát Kousalovy stížnosti, rektor liberecké vysoké školy Zdeněk Kůs, včera zareagoval docela nekompromisně. „Doby, kdy bylo možno člověku vnucovat jediný takzvaně správný názor, jsou naštěstí pryč a já věřím, že se nevrátí. Nemám vůbec v úmyslu bránit studentům a mladým zaměstnancům, aby vyjádřili svůj názor na stavby, které nás v Liberci obklopují,“ uvedl Kůs kromě jiného.

Provětraný Liberec

Ať už spor dopadne jakkoliv, cenný je na něm už jen pouhý fakt, že vůbec vznikl. Lze asi předpokládat, že se mladí autoři studie „Střed Liberce v proměnách staletí“ skutečně mohli dopustit některých odborných přešlapů. Ale zaplaťpánbůh za ně. Je přece skvělé, že se díky téhle nadšené partě o liberecké architektuře, a o tom, do jakých urbanistických močálů v posledních letech město zahučelo, nahlas otevřeně mluví. Ten netečně zatuchlý smrádek, který tu byl léta cítit, a který asi mohl vyhovovat jedině developerům, se díky tomu možná podaří aspoň zčásti vyvětrat. Konečně.

J. Stránský, šéfredaktor liberecké mutace MF Dnes

Vědecká práce? Spíš nicotný bulvár

O autorovi | Radim Kousal, jednatel společnosti SIADESIGN Liberec
Regionální mutace| Mladá fronta DNES – liberecký kraj

Otevřený dopis | Liberecký architekt Radim Kousal si stěžuje rektorovi Technické univerzity Zdeňkovi Kůsovi na studii o architektonickém vývoji krajského města

Vaše Magnificence pane rektore.

Při hledání  informací na  webovém  portálu LIBEREC – REICHENBERG, jehož existenci mimochodem považuji za velmi záslužnou, jsem narazil na publikaci STŘED LIBERCE V PROMĚNÁCH STALETÍ, která má na přebalu fotografii vytěžené jámy na Perštýně.  Zprvu mě napadlo, že se asi bude jednat o další  recesi studentů FUA – TUL (Fakulta umění a architektury Technické university v Liberci). Ale po přečtení úvodu jsem s překvapením zjistil, že se jedná o Výzkumný projekt věnovaný migraci městských center v Liberci autorského kolektivu Bc. Romana Fojtová , Ing. arch. Ing. Jiří Janďourek, Bc. Zuzana Koňasová, Bc. Filip Landa, Ing. arch. Radek Suchánek, Ph.D., Mgr. Jiří Šmída, Ph.D., MTh. Václav Umlauf, Ph.D., Mgr. Jaroslav Zeman a recenzentů PhDr. Jan  Mervard, Ph.D., Mgr. Kateřina Lozoviuková, Ph.D., kde kritický a hodnotící odstup vědce doplňuje občanská starost o budoucnost města. Výzkumný projekt byl zpracován v rámci  výzkumného grantu TUL a schválen rektorátem  TUL 12. 12. 2011, č.j. RE 110/11.

Po přečtení úvodní části zpracované filozofem, teologem a jezuitou MTh. Václavem Umlaufem, Ph.D. , která je všeobjímající  koláží faktů, legend, symbolů a bájí a kde se v podstatě nedovíte co je cílem výzkumného projektu a ani se nedovíte jasnou definici zkoumaného předmětu, to začíná  být zajímavé. Co se asi dozvíme dál, co nám asi mladí výzkumníci FUA TUL nového objeví?

To, že mladí výzkumníci  ve vědecké práci používají žargon bulvárních medií, či politických agitek, lze s útrpným  úsměvem přejít. Pro ilustraci cituji několik perel: „Developerská  hrůza z prázdna diktuje, že jakékoliv  prázdné místo ve městě musí nést nějakou funkci nebo přinášet zisk.“ „Jde o nebezpečné rejdiště narkomanů, asociálních elementů a prostitutek hlídaných zesílenými složkami městské policie. Liberec nakročil na nebezpečnou cestu.“ „Neustálá privatizace veřejného prostoru dává městu velmi omezené možnosti regulace, takže se celé město dobrovolně stává experimentálním polem pro nekontrolovatelné developerské choutky.“

Když odezní útrpný úsměv nad stylizací „výzkumného projektu“ , tak zjistíte, že informace mladých výzkumníků jsou nesmyslné, nesystematické, zavádějící,  faktograficky a časově chybné a grafické přílohy často ilustrují jiné území než je předmět výzkumu a často si i odporují. Mgr. Jaroslav Zeman objektivně uvádí: „Druhým rysem je přestavba centrální části města na místě dnešního Soukenného náměstí. Z něj se pomalu stává hlavní městský prostor, jež se transformoval do obchodně administrativního centra, které bychom s trochou nadsázky mohli označit za liberecké „City“.  Mladý výzkumník Bc. Filip Landa o několik stran později uvádí: „Stejně technokraticky a nuceně působí tehdejší pokus přestavět tzv. „dolní centrum Liberce“. To sice jako přirozený střed nikdy nefungovalo, ale již od dob první republiky představovalo důležitý městský prostor.“  Legrace jde stranou a výzkumný projekt zde dostává punc nevědeckosti, který je možná zapříčiněn nedostatečnou erudicí  některých mladých výzkumníků. Ti v zajetí tendenčnosti nejsou schopni systematicky  pracovat na výzkumu vedoucímu k cíli, jež vlastně nikdy nebyl definován.

Tak jako antické drama tak i výzkumný projekt dosahuje  vrcholu v poslední stati, kterou zpracovali mladí „výzkumníci“  Ing. arch. Radek Suchánek, Ph.D. a  Ing. arch. Ing. Jiří Janďourek.

To, že si neustále mladí „výzkumníci“  pletou pojmy co je historické centrum města, centrum města a centrální oblast města svědčí zřejmě o jejich nedostatečném vzdělání a to, že uvádějí ve vědecké práci nesmyslné informace a uchylují se místy k bulvárnímu žargonu snad už neodmyslitelně patří k „vědeckému“ koloritu tohoto výzkumného projektu. Ale mladí „výzkumníci“  Ing. arch. Radek Suchánek, Ph.D. a  Ing. arch. Ing. Jiří Janďourek neochabují a jdou dál, klidně uvádějí ve vědecké práci nepravdivé údaje a z toho zcela logicky chybné závěry. Je obtížné hodnotit, zda je k tomuto počínání vede jakýsi  vyšší politický cíl nebo to je prostý projev diletantismu? Ale to jim ještě nestačí a mladí „výzkumníci“  zcela záměrně neuvádějí u citovaných děl jejich autory, dobu vzniku a případně investora  a tak například není uveden autor projektu nerealizovaného nákupního centra Na Perštýně Jiří Buček, nejsou uvedeni autoři několika variant obchodního a zábavního centra Holandia Pavel Vaněček, Pavel Švancer, Chapman  Taylor, Jiří Střítecký a Martin Krupauer. Nejsou uvedeni autoři Centra Babylon Pavel Vaněček, Pavel Švancer a další, dále autoři NC Nisa Jiří Střítecký a Martin Krupauer, nejsou uvedeni autoři OC Liberec Plaza Pavel Janoušek a Boris Šonský, dále OC Forum Liberec Radim Kousal, Richard Černý a Jiří  Březina a  autor Krajské vědecké knihovny  Radim Kousal. K tomu není co dodat, nejenže je porušen autorský zákon, ale přinejmenším to je projev totálního ignorantství  kombinovaný s ryzím buranstvím. Abych  mladým „výzkumníkům“  Ing. arch. Radkovi Suchánkovi, Ph.D. a  Ing. arch. Ing. Jiřímu Janďourkovi  nekřivdil, přece jenom uvedli   u jediné stavby autory a to u Paláce Syner  Jiří Suchomel, Martin Šaml a Jaromír Syrovátko. Vzhledem ke skutečnosti, že Jiří Suchomel je na FUA TUL jejich nadřízený, vkrádá se otázka zda motivací uvedení autorství v tomto ojedinělém případě nebyl projev čirého patolízalství či dokonce rektálního horolezectví.

Tento „výzkumný projekt“ bez definovaného cíle („První krok ve výzkumném projektu je jasně stanovit jeho cíl.“ R. G. Marks 1982), je nesourodou kompilací různých vědeckých a nevědeckých prací, publikací a studentských projektů postrádající kritický a hodnotící odstup vědce. Tendenčnost, neserióznost, nesystematičnost, nedostatečný sběr dat, nepravdivost dat, nejasné vyjadřování, nedostatečná preciznost formulací a z toho vyplývající  nelogické konstrukce jsou převládající charakteristiky této práce. Vtírá se důvodné podezření zda recenze, jako instrument ochrany před uvedením nesmyslů ve vědecké práci, byla vůbec kdy zpracována a jaké má dopady na výzkumný projekt, který nemá stanovený cíl, postrádá metodiku, má nejasné hypotézy, nemá formulované výsledky a je bez závěru. Nulita výsledků  výzkumného projektu „Střed Liberce v proměnách staletí“ je promarněná příležitost využití výzkumného grantu TUL k vytvoření společensky hodnotné a užitečné vědecké práce.

Vaše Magnificence pane rektore, doufám, že výzkumný projekt „Střed Liberce v proměnách staletí“  a jeho nicotnost je ojedinělým politováníhodným případem selhání a že se nejedná o běžný standard. Byl bych velice rád, kdybyste mě mohl písemně ujistit, jaká systémová opatření chrání FUA TUL a  případně  i ostatní fakulty TUL před vznikem  pseudovědeckých prací a  nicotných výzkumných projektů.

Děkuji, s úctou Radim Kousal.
Na vědomí: děkan FUA TUL Prof. Dr. Ing. arch. Bořek Šípek

Emotivní, leč neopodstatněná kritika

Odpověď editora publikace panu arch. Radimovi Kousalovi na jeho otevřený dopis.
Regionální mutace| Mladá fronta DNES – liberecký kraj

Pan architekt ve svém dopise rektorovi TU v Liberci emotivním způsobem napadl hodnotu výstupu realizovaného v rámci Studentské grantové soutěže (SGS). Za univerzitu bychom rádi reagovali na několik nepřesností a zavádějících tvrzení uvedených v dopise.

Výzkumný projekt byl zadán pod názvem „Migrace a transformace center v Liberci“ pod číslem SGS FP TU v Liberci 5852. Jednou ze součástí výstupu byla i monografie „Střed Liberce v proměnách staletí“ sestavená z původních prací, která zahrnuje eseje, kartografické materiály, dobové fotografie a historické a architektonické studie. Další součástí jsou nově zřízené webové stránky www.liberec-reichenberg.net zabývající se architekturou Liberce. K námitkám uvedeným v dopise uvádíme následující poznámky.

Autor dopisu není detailně seznámen se zadávací dokumentací SGS a jeho strukturou.
Cíl výzkumu je formulován v zadávací dokumentaci, která je k dispozici na univerzitě, závěrečná zpráva taktéž. Ani zadávací dokumentace ani závěrečné hodnocení není součástí publikace. Hodnotit kvalitu výzkumu na základě jednoho výstupu je zavádějící.
Námitky k chybějící metodice, formulaci cílů a hodnocení jsou neopodstatněné, protože tvořily součást jiného materiálu, který nepatřil svou podstatou k publikovanému výstupu.

Autor dopisu nechápe smysl vydaného sborníku. Jde o soubor esejů založených na kvalifikovaných podkladech a odrážející názory jednotlivých autorů k symbolice středu, k významu středu ve středověkém městě a k vývoji historického Liberce od raného středověku po dnešní stav.
Je nám líto, že autor dopisu nebyl schopen rozlišit literární formu, která je zřejmá hned od první kapitoly filozofické eseje, od celkového výzkumu.
K nepodloženým, polemickým až vulgárním tvrzením obecného a neadresného charakteru se nebudeme vyjadřovat.
Studie vyšla tiskem a zájemci z řad odborné veřejnosti i laici si ji mohou také stáhnout i na adrese http://liberec-reichenberg.net/studie a její hodnotu sami posoudit.

Faktická výtka, za kterou editor publikace nese zodpovědnost, je absence některých faktografických detailů ohledně posuzovaných staveb v kapitole 8. Pokud kniha vyjde v dalším vydání, budou tyto nedostatky formálního charakteru napraveny. Protože věcná kritika se omezuje pouze na jedinou kapitolu textu, v níž je autor dopisu určitým způsobem implikován, odmítáme zaujatost autora vůči hodnocení obou odborných recenzí. Jejich úkolem bylo zhodnotit celou studii složenou z devíti kapitol (a úvodu), nikoliv detaily jedné jediné kapitoly.

Za věcnou částí hodnocení, studií, map a esejů si jednotliví autoři stojí svým podpisem.
Akademická svoboda a odpovědnost je zavazuje stejnou měrou jako každého jiného vyučujícího či badatele Technické univerzity v Liberci.

Mth. Václav Umlauf, Ph.D.

„Doby jediného správného názoru jsou pryč. Naštěstí“

O autorovi | Zdeněk Kůs, rektor Technické univerzity v Liberci
Regionální mutace| Mladá fronta DNES – liberecký kraj

Vážený pane architekte,

Váš dopis se týká jedné z mnoha studií či výzkumných prací, které na Technické univerzitě v Liberci každoročně vznikají. Jejich výsledky jsou publikovány v časopisech, hodnoceny nezávislými oponenty, patentovány či různými formami zpřístupněny odborné veřejnosti, často citovány.
K vašim připomínkám ke zmiňované studii „Střed Liberce v proměnách staletí“ se v samostatném textu vyjadřují její autoři, protože jste však dopis adresoval na mne, sděluji následující:
Obecně si myslím, že v umění či oblastech umění těsně blízkých je běžné, že názor mladých nastupujících lidí je k dílu jejich předchůdců velice kritický. Z minulosti však víme, že tento zdánlivý konflikt byl často ku prospěchu věci a vedl k nalezení nových cest. Osobně se nedomnívám, že vše nové, co bylo v Liberci postaveno, je skvělé a funkční a stejně tak zdaleka nelituji všech budov, které byly v nedávné minulosti zbourány.

Vážený pane architekte, doby, kdy bylo možno člověku vnucovat jediný takzvaně správný názor, jsou naštěstí pryč a já věřím, že se nevrátí. Nemám vůbec v úmyslu bránit studentům a mladým zaměstnancům, aby vyjádřili svůj názor na stavby, které nás v Liberci obklopují. Zejména, když se jedná o objekty, na jejichž vzhled či funkčnost není dnešní názor nejen laické, ale i odborné veřejnosti zdaleka jednoznačný. Ať už je jejich autorem kdokoliv.

Prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs

___________________________________________________________________
A teď už jen pár osobních poznámek:

1) Názory Ing. arch. Radima Kousala jsme si vyslechli 28. 2. na veřejné prezentaci zmíněného sborníku a také jsme na ně adekvátně reagovali. Pan architekt si při té příležitosti dokonce dovolil pomáhat citacemi Karla Hubáčka, což vzhledem k jeho určité participaci na demolici Hubáčkova a Masákova obchodního domu Ještěd považuji za nestoudnost. Nerozumím, proč měl ještě potřebu celou věc rozmáznout v médiích a vlastně se tím sám ztrapnit.

2) Citace uvedené v jeho otevřeném dopise jsou účelově vytrženy z kontextu a nemají jako takové žádnou výpovědní hodnotu o celé studii. Dokonce si ani neprotiřečí, jak se autor dopisu snaží dokázat. Nejsme si vědomi toho, že by některé údaje byly „nepravdivé“, „faktograficky a časově chybné“, nebo že „grafické přílohy často ilustrují jiné území než je předmět výzkumu.“ Tato spekulace není podložena jediným konkrétním příkladem či argumentem.

3) Za bulvární nepovažuji naši monografii, nýbrž otevřený dopis Ing. arch. Radima Kousala, stejně jako považuju za bulvární některé jeho stavební realizace. Nepochybuji, že se s ním neshodnu na tom, jak se měl, nebo jak by se měl, Liberec urbanisticky vyvíjet. Někomu jde o tvář města, jinému o peníze. Každého volba.  Za svým pohledem si stojím a nehodlám na něm nic měnit – a zcela jasně jej podporují urbanistické a sociologické analýzy uvedené v našem sborníku. Čekal jsem, že se autor bude snažit svou realizaci komerční zástavby Forum v dolním centru alespoň obhájit. Jestliže jsme napsali, že stavba je moc velká, nepatřičná k městskému centru, že nekomunikuje s veřejným prostorem, zakrývá důležité uliční průhledy a přináší dopravní komplikace, měl by autor argumentovat, proč stavba není moc velká, jak komunikuje s veřejným prostorem, kde jsou vidět důležité uliční průhledy a jak jsou dopravní komplikace eliminovány. Místo obhajoby však přišel poměrně vulgární mediální útok a zpochybnění naší erudice.

4) Rád povedu s panem architektem fundovanou polemiku nad tak závažným tématem, jakým je urbanistický vývoj města Liberec, nikoliv však infantilním stylem, který předvedl ve své reakci, a nikoliv formou osobních invektiv skrze média. Dopis Ing. arch. Kousala rektorovi TUL považuju za precedens omezení akademických svobod, k němuž by mohlo dojít s proklamovanou reformou vysokých škol. Nedovedu si představit, že by dotčení žalobníčci, zástupci kritizovaných stavebních firem, rozhodovali o mém studiu. To bych pak za slušně projevený svobodný názor mohl taky vrátit diplom.

5) Ukázalo se, že Technická univerzita má skvělého rektora s dostatečným nadhledem a díky za jeho odpověď.

FL

Příspěvek byl publikován v rubrice architektura a jeho autorem je admin. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Komentáře nejsou povoleny.